Profil ambulancie:

Lekár: MUDr. Peter  Lovrant

Praktický lekár pre dospelých (1957), absolvent Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine s praxou od r.1982. Atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo získal v r. 1986. Pred vstupom do neštátnej praxe pracoval v NsP Topoľčany. Súkromnej praxi sa venuje od roku 1994. Je ženatý a má dve deti.